สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


เอกสารในการเช่ารถขับเอง (self-drive)

  ดาวน์โหลดสัญญาเช่ารถ

  ดาวน์โหลดเงื่อนไขสำคัญของการเช่ารถ


กรณีบุคคลธรรมดา มีบัตรเครดิต

1) บัตรประจำตัวประชาชน

2) ใบขับขี่รถยนต์

3)  บัตรเครดิต

หมายเหตุ : ผู้เช่าต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน , ใบขับขี่รถยนต์  และ

                  บัตรเครดิตระบุเป็นบุคคลคนเดียวกัน และ ในวันรับรถ ต้องใช้

                  บัตรเครดิตชำระค่าบริการเช่ารถยนต์ออนไลน์


กรณีบุคคลธรรมดา ไม่มีบัตรเครดิต


1) สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เช่าต้องเป็นเจ้าบ้าน หรือ มีบุคคลค้ำประกันเป็นเจ้าบ้าน)
2) สำเนาบัตรประชาชน
3) สำเนาใบขับขี่
4) สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรพนักงาน
5) เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน / มือถือ / ที่ทำงาน
6) บุคคลค้ำประกันที่เป็นข้าราชการ / บุคคลค้ำประกันที่มีงานประจำ


กรณีนิติบุคคล (บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ร้าน)


1) สำเนาจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ร้าน)
2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจในการเช่ารถ
3) สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
4) สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
5) สำเนาใบขับขี่
6) เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน / มือถือ / ที่ทำงาน


เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว

* แจ้งนัดหมายสถานที่รับรถ ตามสะดวก

* ยืนยัน และ ตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง

* ชำระเงินค่าเช่ารถ พร้อมเงินประกัน 10,000 บาท

   (ให้คืนหลังจากส่งคืนรถ 1-3 วันทำการ)

*  ตรวจสอบ และ รับรถ 

                   

view